Strona główna| Historia

Wizualizacja

Wizualizacja budynku nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej

Wizualizacja

Wizualizacja Sala koncertowa

Wizualizacja

Wizualizacja Sala kameralna

W dniu 25 maja 2006 r. rozstrzygnięto Konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej budynku Filharmonii w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12. Prezentujemy pracę pracowni PIW-PAW ARCHITEKCI SP. z o. o. z Gdańska, która wygrała Konkurs.

Inwestycja pod nazwą ,,Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12” Uchwałą Nr XLI/497/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 roku została wpisana do projektu ,,Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2015”.
W czerwcu 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji, której koszt wyniesie 2.000.000 zł.
W 2007 roku Filharmonia otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji (projekt budowlany) w ramach Programu Operacyjnego ,,Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” w wysokości 200.000 zł.
W sierpniu 2007 roku inwestycja została wpisana na listę indykatywną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Operacyjnym ,,Infrastruktura i środowisko” pod nazwą ,, Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach”.
Podpisanie pre-umowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot. Danuta Matloch Z końcem listopada 2007 opracowany został projekt budowlany wraz z kosztorysem szacunkowym, który pozwoli przygotować studium wykonalności, a następnie wniosek o przyznanie środków unijnych. W grudniu 2007 został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 15 maja 2008 roku uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę.
W dniu 20 maja 2008 roku została podpisana pre-umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim, a Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii Świętokrzyskiej Panem Jackiem Rogalą i Główną Księgową Panią Moniką Czarnotą, na dofinansowanie projektu pod nazwą ,,Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach ” (z siedzibą Filharmonii Świętokrzyskiej).
Podpisanie umowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot. P. MrózW dniu 30 maja 2008 roku został przyjęty projekt wykonawczy dla inwestycji.
20 listopada 2008 roku Filharmonia Świętokrzyska złożyła we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”.
16 stycznia 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski poinformował Filharmonię, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną (wniosek zdobył 54 punkty na 61 możliwych).
2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim, a Zastępcą Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej Panem Jackiem Rudnickim i Główną Księgową Panią Moniką Czarnotą na dofinansowanie w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projektu pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”, dofinansowanego na kwotę 35 940 000 zł. Jest to inwestycja ujęta jako projekt indywidualny realizowany w ramach XI priorytetu PO IiŚ. Beneficjentem projektu jest Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach.
Wizyta Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Bazie Zbożowej fot. P. Mróz 9 czerwca 2009 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Grontmij Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Grontmij Nederland B.V. z siedzibą w Holandii i Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach. Umowa z w/w wykonawcą została podpisana w dniu 9 lipca 2009 r.
23 lipca 2009 roku podczas pobytu w Kielcach Minister Bogdan Zdrojewski spotkał się ze środowiskiem kulturalnym województwa świętokrzyskiego, w ramach spotkań zatytułowanych "Mapa kultury". W planie wizyty znalazło się również zwiedzanie miejsca, w którym powstanie nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej.
Podpisanie umowy o roboty budowlane dla inwestycji w dniu 15 października 2009 roku fot. P.Mróz.
W dniu 15 października 2009 roku została podpisana umowa o roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” – nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: UNIBEP S.A z Bielska-Podlaskiego – lider konsorcjum i UNIMAX Sp. z o. o. z Kielc – partner konsorcjum. Ze strony Filharmonii umowę podpisali: Jacek Rogala – Dyrektor Naczelny i Artystyczny i Monika Czarnota – Główna Księgowa. Ze strony konsorcjum: Jan Mikołuszko – Prezes Zarządu UNIBEP S.A i Jan Piotrowski – prokurent. W uroczystości wziął udział Marek Gos – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Ponadto obecni byli przedstawiciele partnera konsorcjum: Janusz Kamiński – Prezes Zarządu UNIMAX Sp. z o.o, Tomasz Czernik – wiceprezes oraz Jan Florczuk – kierownik kontraktu z firmy UNIBEP S.A.Obecni również byli przedstawiciele Inwestora Zastępczego: Robert Grudzień – Dyrektor Grontmij Polska sp. z o.o z Poznania, Krystyna Wiorek – właściciel EKO-INVEST z Kielc, Stefan Świerk – inspektor kontraktu z firmy EKO-INVEST oraz dziennikarze i pracownicy Filharmonii.

Symboliczne wbicie kilofa
Marzenia zaczynają się urzeczywistniać...
3 listopada 2009 roku o godz. 13.30 przy ulicy Żeromskiego 12 pojawili się zaproszeni goście, m.in. Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Leszek Gołębiecki - viceprezes UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego, Janusz Kamiński - prezes PB UNIMAX sp.z oo z Kielc, a także pracownicy Filharmonii na czele z dyrektorami - Jackiem Rogalą i Jackiem Rudnickim oraz dziennikarze.
W świetle fleszów i pod okiem kamer nastąpiło symboliczne wbicie kilofa.


listopad 2009
W listopadzie 2009 roku za pomocą ciężkiego sprzętu rozpoczęto prace rozbiórkowe zabudowań znajdujących się na palcu budowy.
21 grudnia 2010 rok
W grudniu 2009 roku rozpoczęły się prace ziemne przy wykopie pod dwie kondygnacje parkingu podziemnego.
7 stycznia 2010 rok
W styczniu 2010 trwały prace przy wykopie i rozpoczęto palowanie, czyli zabezpieczanie wykopu przed obsypywaniem się i zabezpieczenie ścian sąsiadujących budynków.
4 lutego 2010 rok
W lutym 2010 trwały prace przy zabezpieczaniu wykopu, zaczęto wykonywać zbiornik przeciwpożarowy.
25 marca 2010 rok
W marcu 2010 wykonano w części wykopu płyty fundamentowe, elementy pionowe i część stropów.
13 kwietnia 2010 rokW kwietniu 2010 zakończono stropy garażu na poziomie -1 i elementy pionowe z częścią stropów na poziomie 0.
26 maja 2010 rok
W maju 2010 roku wylewano stropy na poziomie 0 i wykonano część elementów pionowych.
23 czerwca 2010 roku
W czerwcu 2010 roku wylewano stropy na poziomie +1 i wykonano elementy pionowe na poziomach 0 i +1 oraz realizowano część prac przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych.
7 lipca 2010 roku
W lipcu 2010 roku kontynuowano wylewanie stropów na poziomie +1 i +2 oraz wykonano elementy pionowe na poziomie +2. Rozpoczęto pracę przy instalacji centralnego ogrzewania, kontynuowano prace przy instalacjach elektrycznych.
25 sierpnia 2010 roku
W sierpniu 2010 roku układano płyty stropowe nad Salą kameralną i nad foyer. Kontynuowano prace przy instalacjach: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej wewnątrz budynku.
6 września 2010 roku
We wrześniu 2010 roku murowano ściany z cegieł, montowano strop techniczny, rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej dachu nad Salą Koncertową oraz prace przy stropodachu na poziomie +5, kontynuowano prace instalacyjne.

19 października 2010 rokuZgodnie z tradycją budowlaną, 19 października 2010 roku, zawisła wiecha na przyszłej siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej. Uroczystość była okazją do podziękowania i podsumowania tego etapu budowy, czego nie omieszkali dokonać:
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jan Mikołuszko – Prezes Unibep S.A, Janusz Kamiński – Prezes PB Unimax Sp. z o. o. oraz Jacek Rogala – Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej.
30 listopada 2010 roku
W listopadzie 2010 prowadzono prace montażowe przy kanałach wentylacyjnych i klimatyzacji, wykonano instalację hydrantową. Zakończono roboty murowe na kondygnacji +2, trwają prace instalacyjne przy instalacjach: centralnego ogrzewania, kanalizacji i elektrycznej.
30 grudnia 2010 roku
W grudniu 2010 rozpoczęto montaż zewnętrznej elewacji kamiennej od strony ul. Głowackiego, trwały prace przy ślusarce okiennej, kontynuowano prace instalacyjne wewnątrz budynku.
31 stycznia 2011 roku
W styczniu 2011 zamontowano stolarkę okienną od strony ul. Głowackiego oraz zakończono okładzinę elewacji łącznie z okładziną kamienną wypiętrzenia części sali kameralnej i koncertowej od strony północnej. Wykonano okładzinę ceramiczną z izolacją akustyczną ścian żelbetowych sali koncertowej.
28 lutego 2011 roku
W lutym 2011 zakończono montaż elewacji północnej i elewacji zachodniej sali koncertowej w okładzinie kamiennej. Przygotowano ściany sali koncertowej pod ustroje akustyczne. Wykonywano posadzki w garażach podziemnych. Trwały prace nad wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji.
28 marca 2011 roku
W marcu 2011 rozpoczęto roboty wykończeniowe, okładzinowe m.in. wewnętrznych ścian kamiennych foyer głównego.
29 kwietnia 2011 roku
Na miesiąc kwiecień 2011 roku przypadło zakończenie wykonania głównej fasady wejściowej od strony zachodniej, kontynuowano montaż okładzin ściennych kamiennych w foyer głównymi i sali kameralnej. Trwały roboty wykończeniowe w pomieszczeniach garderób, hotelowych i administracyjnych.
31 maja 2011 roku
W maju 2011 roku zamontowano m. in. główne bramy wjazdowe do garażu podziemnego oraz na dziedziniec techniczny. Bramy osadzono w okładzinie kamiennej elewacji. Trwały dalsze prace wykończeniowe na obiekcie dotyczące okładzin ceramicznych, ścian i podłóg. Rozpoczęto montaż okładzin ustrojów akustycznych.
30 czerwca 2011 rokuW czerwcu 2011 roku trwały prace przy okładzinach ścian wewnętrznych (laminat HPL) na komunikacji ogólnej obiektu. Zakończono prace malarskie na poziomie -2 podziemnego parkingu. Trwały dalsze prace wykończeniowe.
29 lipca 2011 roku
W lipcu 2011 roku trwały roboty wykończeniowe i montaż oraz regulacja ustrojów akustycznych m.in. w garderobach muzyków.
31 sierpnia 2011 rokuW sierpniu 2011 roku trwały prace wykończeniowe i wstępna regulacja ustrojów akustycznych m.in. na sali prób orkiestry. Rozpoczęto prace przy porządkowaniu terenu od strony ul. Głowackiego i ul. Żeromskiego.29 września 2011 roku
We wrześniu 2011 roku trwały prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz prace porządkowe. Zakończono roboty przy okładzinach wejścia głównego.
31 października 2011 rokuW miesiącu październiku 2011 roku trwały prace wykończeniowe w budynku, zostały zakończone prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęto procedury rozruchowe instalacji oraz odbiory wykonanych robót. Trwają prace porządkowe.20 grudnia 2011 roku
W miesiącu listopadzie 2011 roku trwały rozruchy i regulacje wykonanych instalacji wewnętrznych, w miesiącu grudniu dokonano ostatecznego sprawdzenia akustyki sal koncertowych oraz zgłoszono budynek do odbioru przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną.
19 stycznia 2012 nastąpiło uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Kultur – nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga.   O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.