Strona główna| Kalendarium

BUDOWA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR W KIELCACH
KALENDARIUM


19 stycznia 2012uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Kultur – nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej.

Grudzień 2011 – dokonano ostatecznego sprawdzenia akustyki sal koncertowych oraz zgłoszono budynek do odbioru przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną.

Listopad 2011 – trwały rozruchy i regulacje wykonanych instalacji wewnętrznych.

Październik 2011 – trwały prace wykończeniowe w budynku, zostały zakończone prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęto procedury rozruchowe instalacji oraz odbiory wykonanych robót. Trwają prace porządkowe.

Wrzesień 2011 – trwały prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz prace porządkowe. Zakończono roboty przy okładzinach wejścia głównego.

Sierpień 2011 – trwały prace wykończeniowe i wstępna regulacja ustrojów akustycznych m.in. na sali prób orkiestry. Rozpoczęcie prac przy porządkowaniu terenu od strony ul. Głowackiego i ul. Żeromskiego.

Lipiec 2011 – trwały roboty wykończeniowe i montaż oraz regulacja ustrojów akustycznych m.in. w garderobach muzyków.

Czerwiec 2011 – trwały prace przy okładzinach ścian wewnętrznych (laminat HPL) na komunikacji ogólnej obiektu oraz dalsze prace wykończeniowe. Zakończenie prac malarskich na poziomie -2 podziemnego parkingu.

Maj 2011 – zamontowanie m. in. głównych bramy wjazdowych do garażu podziemnego oraz na dziedziniec techniczny. Trwały dalsze prace wykończeniowe dotyczące okładzin ceramicznych, ścian i podłóg. Rozpoczęto montaż okładzin ustrojów akustycznych.

Kwiecień 2011 – zakończenie wykonania głównej fasady wejściowej od strony zachodniej, kontynuowanie montażu okładzin ściennych kamiennych w foyer głównymi i sali kameralnej. Trwały roboty wykończeniowe w pomieszczeniach garderób, hotelowych i administracyjnych.

Marzec 2011 – zakończenie wszelkich prac przy świetlikach zewnętrznych łącznie ze szkleniem. Pokrycie dachu ostatnią warstwą przeciwwodną. Rozpoczęto roboty wykończenia ścian wewnętrznych m.in. foyer głównego, pomieszczeń biurowych oraz administracyjnych.

Luty 2011 – zakończenie montażu elewacji północnej i elewacji zachodniej sali koncertowej w okładzinie kamiennej. Przygotowanie ściany sali koncertowej pod ustroje akustyczne. Wykonywanie posadzki w garażach podziemnych. Trwają prace nad wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Styczeń 2011 – zamontowanie stolarki okiennej od strony ul. Głowackiego oraz zakończenie okładziny elewacji łącznie z okładziną kamienną wypiętrzenia części sali kameralnej i koncertowej od strony północnej. Wykonanie okładziny ceramicznej z izolacją akustyczną ścian żelbetowych sali koncertowej.

Grudzień 2010 – rozpoczęcie montażu zewnętrznej elewacji kamiennej od strony ul. Głowackiego. Trwają prace przy ślusarce okiennej, kontynuowane są prace instalacyjne wewnątrz budynku.

Listopad 2010 – prowadzono prace montażowe przy kanałach wentylacyjnych i klimatyzacji, wykonano instalację hydrantową, zakończono roboty murowe na kondygnacji +2, trwają prace instalacyjne przy instalacjach: centralnego ogrzewania, kanalizacji i elektrycznej.

19 października 2010 – zawieszenie wiechy na przyszłej siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej.

Wrzesień 2010 – murowanie ścian z cegieł, montowanie stropu technicznego, rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej dachu nad Salą Koncertową oraz prac przy stropodachu na poziomie +5, kontynuowanie prac instalacyjnych.

Sierpień 2010 – układanie płyt stropowych nad Salą kameralną i nad foyer. Kontynuowanie prac przy instalacjach: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej wewnątrz budynku.

Lipiec 2010 – kontynuowanie wylewania stropów na poziomie +1 i +2 oraz wykonanie elementów pionowych na poziomie +2. Rozpoczęcie prac przy instalacji centralnego ogrzewania, trwanie prac przy instalacjach elektrycznych.

Czerwiec 2010 – wylewanie stropów na poziomie +1 i wykonanie dalszej części elementów pionowych na poziomach 0 i +1. Wykonano część prac przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych.

Maj 2010 – wylewanie stropów na poziomie 0 i wykonanie części elementów pionowych.

5 maja 2010 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach.

Kwiecień 2010 – wykonano stropy garażu na poziomie -1 i elementy pionowe z częścią stropów na poziomie 0.

Marzec 2010 – wylewanie płyty fundamentowej, elementów pionowych i części stropów.

Luty 2010 – zabezpieczenie ścian wykopu i wylewanie w części wykopu podkładów betonowych.

Styczeń 2010 – prace przy wykopie i zabezpieczanie wykopu.

Grudzień 2009 – prace rozbiórkowe.

03.11.2009 – symboliczne wbicie kilofa.

15.10.2009 – podpisanie umowy o roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” – nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga z konsorcjum firm: UNIBEP S.A z Bielska-Podlaskiego – lider konsorcjum i UNIMAX Sp. z o. o. z Kielc – partner konsorcjum.

9.07.2009 – podpisanie umowy na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego z konsorcjum Grontmij Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Grontmij Nederland B.V. z siedzibą w Holandii i Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach.

Kwiecień 2009 – Filharmonia ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację inwestycji „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”
a) na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – ogłoszenie ukazało się 10.04.2009 na stronach Wspólnot Europejskich,
b) roboty budowlane – ogłoszenie ukazało się 17.04.2009 na stronach Wspólnot Europejskich.

2.04.2009 – podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim a Filharmonią Świętokrzyską reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora Filharmonii Św. Jacka Rudnickiego i Główną Księgową Monikę Czarnotą na dofinansowanie z EFRR.

7.01.2009 – pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (instyt. pośred. I st.) potwierdzono, iż wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną I i II stopnia i otrzymał 54 punkty na 61 możliwych do uzyskania.

20.11.2008 – złożenie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w siedzibie Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie (instytucja pośrednicząca II stopnia).

31.07.2008 – odebranie pełnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy i kosztorys inwestorski).

20.05.2008 – podpisanie preumowy nr 3/200/2008 pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim a Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii Świętokrzyskiej Jackiem Rogalą i Główną Księgową Moniką Czarnotą na dofinansowanie projektu pod nazwą ,,Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach ” (jako siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej), dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

12.05.2008 – decyzją nr 260/2008 wydaną przez Prezydenta Miasta Kielce Filharmonia otrzymała pozwolenie na budowę.

10.12.2007 – wniosek do Prezydenta Miasta Kielce o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.

30.11.2007 – Filharmonia otrzymała projekt budowlany wraz z kosztorysem szacunkowym, pozwalającym na przygotowanie studium wykonalności, a następnie nastąpiło złożenie wniosku o przyznanie środków unijnych.

W sierpniu 2007 roku inwestycja została wpisana na listę indykatywną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Operacyjnym ,,Infrastruktura i środowisko” pod nazwą ,,Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”.

6.06.2007 – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego pomiędzy pracownią PIW-PAW Architekci Sp. z o.o. w Gdańsku a Filharmonią Świętokrzyską. Koszt przedsięwzięcia oceniono na 2.000.000 zł.

11.09.2006 – inwestycja pod nazwą ,,Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12” uchwałą Nr XLI/497/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 roku została wpisana do projektu „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2015”.

25.05.2006 – ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej budynku Filharmonii w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12. W sali 101 KCK nastąpiła prezentacja pracy laureata – pracowni PIW-PAW ARCHITEKCI SP. z o.o. z Gdańska.

7.02.2006 – rozpisanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Filharmonii Św.

19.10.2005 – aktem notarialnym nr rep. A 6070/2005 Filharmonia Świętokrzyska otrzymała działkę budowlaną – nieruchomość w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, obręb 017, oznaczoną jako działka nr 1.211 o powierzchni 3.817 m², dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr 54.041.   O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.