Strona główna| Dni Oskara Kolberga| Konkurs

DNI OSKARA KOLBERGA W KIELCACH

Kolberg 2014 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga
www.kolberg2014.org.pl


ORGANIZATOR:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach

WSPÓŁPRACA:
Urząd Marszałkowski Woj.Świętokrzyskiego – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Wojewódzki Dom Kultury
Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu

W tym roku mija 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga, wybitnego folklorysty, etnografa i kompozytora. Sejm RP jednogłośnie podjął decyzję o ustanowieniu roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga.
W uchwale z 6 XII 2013 czytamy:
"Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków". Organizację Biura Obchodów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył Instytutowi Muzyki i Tańca. Minister ogłosił również specjalny program „Kolberg 2014 – promesa” mający na celu przygotowanie jak największej liczby przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych związanych z postacią i twórczością Oskara Kolberga oraz kulturą i sztuką tradycyjną. Logo obchodów zaprojektował poznański artysta Wojciech Janicki.
Filharmonia Świętokrzyska, nosząca imię wielkiego badacza folkloru i kompozytora od 1968 roku, wzięła udział w tym programie, uzyskując największą ilość punktów spośród zgłoszonych prac.
Włączając się w obchody Roku Kolberga, pragniemy przypomnieć postać i dzieło niezwykłego twórcy, który ze swojej pasji uczynił drogę życiową. Przemierzając rozdarte zaborami ziemie, skrzętnie notował ludowe pieśni, zwyczaje i obrzędy, ratując od zapomnienia ową część spuścizny, którą romantycy nazywali „polską duszą”.

DARCZYŃCY:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Instytut Muzyki i Tańca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”,
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba
Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski
Polskie Radio Kielce S.A.


Oskar Kolberg, fot. W. Rzewuski, ze zbiorów Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, za zgodą IMIT Henryk Oskar Kolberg stworzył dla nauki i kultury polskiej bezcenny zespół materiałów źródłowych – opracował i realizował wielki program badań folklorystycznych i etnograficznych, pozostawiając nam wielotomowe dzieło Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce oraz ogromne archiwum rękopiśmienne. Dzieło jego przedstawia stan kultury ludowej w XIX w. z całego terytorium dawnej Rzeczypospolitej, jej zróżnicowanie regionalne i bogactwo. Żaden inny naród europejski nie ma takiego zespołu źródeł z tej epoki, zwłaszcza z zakresu muzyki ludowej, opracowanego według systematycznie realizowanego planu. Dokumentacja zgromadzona przez Oskara Kolberga już od blisko stu pięćdziesięciu lat służy, zgodnie z zamierzeniem autora, przede wszystkim naszej etnografii, folklorystyce i etnomuzykologii.
Urodził sie 22 lutego 1814 r. w Przysusze. W latach 1823–1830 był uczniem renomowanego Liceum Warszawskiego, równocześnie uczył się muzyki, m.in u J. Elsnera. W latach 1835–1836 kontynuował studia muzyczne w Berlinie. Po powrocie do Warszawy, około roku 1839, zaczął zapisywać melodie ludowe, najpierw w okolicach Warszawy, stopniowo poszerzając badania na dalsze regiony. W roku 1865 przedstawił na łamach czasopisma „Biblioteka Warszawska” swój program badań etnograficznych i opracowywania ich wyników w postaci etnograficzno-folklorystycznych monografii regionalnych. Odtąd konsekwentnie realizował tę koncepcję, wydając w latach 1865–1869 trzy tomu Ludu i szukał środków finansowych na druk tomów następnych.
W r. 1871 Kolberg przeniósł się z Warszawy w okolice Krakowa, ponieważ Krakowskie Towarzystwo Naukowe podjęło się współfinansowania Ludu. Zobowiązanie to przejęła w r. 1873 utworzona właśnie Akademia Umiejętności. Kolberg był członkiem Komisji Antropologicznej Akademii i przewodniczącym jej Sekcji Etnologicznej.
Opublikował łącznie 33 tomy Ludu i Obrazów etnograficznych, dwa tomy następne przygotował do druku. Pozostawił ogromny zespół rękopisów, zawierający głównie materiały folklorystyczne i etnograficzne i na ich podstawie wydano drukiem następne monografie. Jego Dzieła wszystkie, wydawane przez Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, obejmują także jego dorobek kompozytorski i liczą, jak dotychczas 85 tomów.


IWONA KOWALKOWSKA

K

30 maja 2014, piątek, godz. 19.00, sala kameralna

INAUGURACJA DNI OSKARA KOLBERGA
RECITAL WOKALNY


IWONA KOWALKOWSKA sopran
KORNEL MACIEJOWSKI tenor
ANDRZEJ TATARSKI fortepian
JANINA TATARSKA słowo o muzyce

KATARZYNA MARKIEWICZ OSKAR KOLBERG 1814-1890 – promocja albumu

W programie pieśni Oskara Kolberga, Zygmunta Noskowskiego, Fryderyka Chopina

Prezentacja i degustacja produktów należących do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich    Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Starozytny domy w Przysusze (pow. opoczyński). Rysował na miejscu Kędzierski.

30 maja 2014, piątek, foyer, w przerwie koncertu

OSKAR KOLBERG (1814-1890). Kompozytor, folklorysta, etnograf

Wystawa planszowa Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Wystawa czynna do 13 czerwca 2014

Instytut Muzyki i Tańca  Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze  Muzeum Wsi Radomskiej

Projekt "Wystawa: Oskar Kolberg - kompozytor, folklorysta, etnograf"
został zrealizowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca
w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga


31 maja 2014, sobota, godz. 18.30, sala koncertowa

KONCERT KAPEL LUDOWYCH
I LAUREATÓW KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z Kielecczyzny

KAPELA ADAMA KOCERBY „DZIAŁOSZACY”
KAPELA GRZEGORZA MICHTY „CIEKOTY”
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ECHO ŁYSICY”
LESZEK ŚLUSARSKI prowadzenie

W programie utrwalone przez Kolberga pieśni i tańce w wykonaniu kapel muzyki ludowej oraz zainspirowaną nimi muzykę elektroniczną i nowe opracowania tych samych pieśni we współczesnych stylistykach muzycznych.

Wstęp na podstawie zaproszeń – do odbioru w kasie Filharmonii Św. od 28 V

Prezentacja i degustacja produktów należących do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich    Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Słuchaj Uchem

F

1 czerwca 2014, niedziela, godz. 11.00, Dziedziniec, foyer, sale koncertowe FŚ

STARODAWNE BAJKI I ZABAWY DLA DZIECI
PRZEZ OSKARA KOLBERGA ZEBRANE


TEATRZYK SŁUCHAJ UCHEM

Kaja Prusinowska - śpiew, drumla
Janusz Prusinowski - śpiew, skrzypce, cymbały, fisharmonia, harmonia, lira korbowa
Piotr Piszczatowski - bębny
Michał Żak - flet drewniany, szałamaja, klarnet, fujarki
oraz dzieci - radosna zabawa!

Wybór z bogatego zbioru dzieł Oskara Kolberga dokumentującego folklor dawnej Rzeczypospolitej; w spektaklu znajdą się piosenki, kołysanki, podania i opowieści. Koncert dla całej rodziny, do słuchania i wspólnej zabawy.

Promocja Bajek ze zbiorów Oskara Kolberga wraz z płytą CD.

Dla dzieci do 2 lat.

Instytut Muzyki i Tańca  Wszystkie mazurki Świata

Nagranie płyty zostało zrealizowane wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga


Promni

1 czerwca 2014, niedziela, godz. 18.00, Sala widowiskowa WDK

WIDOWISKO FOLKLORYSTYCZNE
MOZAIKA POLSKIEGO FOLKLORU

Prezentacja zespołów ludowych – laureatów krajowych konkursów folklorystycznych

LUDOWY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY SGGW „PROMNI”
ZESPÓŁ REGIONALNY „ISTEBNA”
MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA-WÓJCIK prowadzenie

Wstęp na podstawie zaproszeń – do odbioru
w kasach WDK i Filharmonii Św. od 28 V

Wojewódzki Dom Kultury


2 czerwca 2014, poniedziałek, godz. 9.00, Dziedziniec, foyer, sale koncertowe

KREATYWNY DZIEŃ DZIECKA NA LUDOWO

Na terenie Filharmonii (w foyer, Sali Kameralnej i na Dziedzińcu Koncertowym) odbędą się m.in. gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, konkursy z nagrodami – wszystkie oparte na tradycji i muzyce ludowej, w powiązaniu z dorobkiem Oskara Kolberga.
Jest to inicjatywa już po raz trzeci zorganizowana przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego dla dzieci z klas 1 – 3 dziesięciu szkół podstawowych z terenu województwa.
Impreza zamkniętaRadosław Sobczk

M

3 czerwca 2014, wtorek, godz. 18.30, Sala Koncertowa

WOKÓŁ KOLBERGA

RADOSŁAW SOBCZAK fortepian
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
JACEK ROGALA dyrygent

JÓZEF ELSNER Uwertura do opery Leszek Biały czyli Czarownica z Łysej Góry
FRYDERYK CHOPIN Fantazja na tematy polskie op. 13
EDWARD PAŁŁASZ Trzy bajki kaszubskie
IGNACY FELIKS DOBRZYŃSKI I Symfonia B-dur op. 11

Prezentacja i degustacja produktów należących do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich    Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


góra O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 -Grabka.