Strona główna| Karta Podarunkowa

Regulamin Sprzedaży
KART PODARUNKOWYCH

Karta Podarunkowa 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Wydawca – Filharmonia Świętokrzyska, Kielce ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce.
b) Karta Podarunkowa – Karta Podarunkowa jest zamiennikiem jednoosobowego biletu odpowiadającego cenie biletu na koncerty oznaczone symbolami A, B lub C. Należy ją wymienić na odpowiedni bilet nie później niż tydzień przed wybranym koncertem.
c) Nabywca – osoba, dokonująca zakupu Karty Podarunkowej.
d) Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej wymieniający ją w kasie Filharmonii na bilet z wyznaczonym miejscem na sali koncertowej.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oznaczonej symbolami A, B lub C. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości danej Karty Podarunkowej. Użytkownik może zrealizować Kartę Podarunkową wyłącznie w kasie biletowej Filharmonii Świętokrzyskiej w bieżącym kwartale. Niewykorzystane Karty Podarunkowe tracą swoją ważność.

3. Wartość danej Karty Podarunkowej wyrażona w PLN – jest równa wysokości ceny biletu na koncerty oznaczone symbolami A, B lub C.

4. W momencie gdy Użytkownik okaże w kasie Filharmonii Kartę Podarunkową, zostanie ona wymieniona na bilet wstępu z wyznaczonym miejscem na sali koncertowej.

5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę – jest formą bonu towarowego.

6. Karta Podarunkowa ważna jest w okresie podanym na jej awersie.

7. Istnieje możliwość wymiany kart A na B lub B na C – jednak wyłącznie za dopłatą różnicy w cenach biletów.

8. Filharmonia Świętokrzyska nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

9. Wydanie Karty Podarunkowej stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) tak jak bilet wstępu. Na wniosek Nabywcy wydanie Karty Podarunkowej może być udokumentowane fakturą wydawaną na podstawie paragonu fiskalnego w terminie do trzech miesięcy.

10. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz dotyczące bonów towarowych.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2017.
12. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Filharmonia poinformuje na swojej stronie internetowej.

góra góra   O Filharmonii  | Aktualności  | Program  | Edukacja  | Bilety  | Wydawnictwa  | Darczyńcy  | Galeria  | Ogłoszenia  | Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.