Strona główna | Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii Świętokrzyskiej.

Data publikacji strony www: 2003-09-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony www: 2023-01-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków,
brak audiodeskrypcji dla materiałów video,
na niektórych podstronach brak odpowiedniego kontrastu tekstu do tła (aktywne linki),
brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
brak mapy strony.

Dostępność:
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
w większości przypadków zamieszczono tekst alternatywny dla zdjęć i grafik,
można poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy dla przeglądarek internetowych:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
oraz dla przeglądarki Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco.
Aplikacje mobilne: nie dotyczyAnaliza dostępności

2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Gąska, sekretariat@filharmonia.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507 183 291. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach posiada nowy budynek, oddany do użytkowania w 2012 roku. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu od strony ul. Głowackiego winda wewnątrz budynku zjeżdża na parter, do poziomu chodnika. Można nią wjechać do Administracji Filharmonii. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Można dostać się nimi do kasy Filharmonii i dwoma pochylniami na salę koncertową. Do lóż i na salę kameralną można wjechać windą z poziomu parteru.   O Filharmonii| Aktualności| Program| Edukacja| Bilety| Wydawnictwa| Darczyńcy| Galeria| Ogłoszenia| Kontakt| Logo Filharmonii Świętokrzyskiej| RODO| Deklaracja dostępności
Logo

Copyright © 2003 -Grabka.